Motie tegen karper­uitzet


28 maart 2018

Motie vreemd aan de orde van de dag m.b.t. Uitzetten karper

Het Algemeen Bestuur van waterschap Hunze& Aa's in vergadering bijeen op 28 maart 2018, ter bespreking van de Motie vreemd aan de orde van de dag[1]m.b.t. Uitzetten karper,

Constaterende dat:

Op 3 maart 2018 HSF Groningen en Drenthe 5000 kilo karpersheeft uitgezet met goedkeuring van het DB van het waterschap, waarbij die dieren louter en alleen voor het hengelen worden uitgezet in een voor hen onnatuurlijke omgeving, zonder paaimogelijkheden;

Overwegende dat:

 • cf. par. 6 van de Nota Visbeleid het waterschap van mening is dat er terughoudend moet worden omgegaan met het actief ingrijpen in de visstand en dat sturing door middel van abiotische factoren het meest belangrijke middel is om de gewenste visstand te bereiken;
 • het waterschap voor haar wateren het visrecht heeft verhuurd aan HSF Groningen en Drenthe en hiervoor een huurovereenkomst is aangegaan waarbij cf. deze overeenkomst het streven is om een gezonde en duurzame vispopulatie en een gezond ecosysteem te bereiken en te behouden;
 • in artikel 5 van de huurovereenkomst van het waterschap en de HSF Groningen en Drenthe eisen worden gesteld aan de uitoefening van het visrecht;
 • het waterschap een nota Dierenwelzijn heeft opgesteld, waarin staat dat dierenleed zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dierenwelzijn worden bevorderd;
 • dat onder bevordering van dierenwelzijn door de Europese Unie wordt verstaan het toekennen aan dieren van de volgende vijf, op grondrechten van mensen lijkende, 'vrijheden':
 • vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding;
 • vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief;
 • vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes;
 • vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitoefenen ( waaronder voortplanting);
 • vrij zijn van angst en chronische stress.
 • de uitgezette karpers zich niet tot nauwelijks natuurlijk in stand kunnen houden, vanwege het ontbreken van natuurlijke paaiomgevingen in de scheepskanalen;
 • dat daarom continu door moet worden gegaan met uitzet, omdat door natuurlijke sterfte de karperpopulatie op peil dient te worden gehouden;
 • het niet in het belang van het welzijn van deze dieren is dat zij alleen ter vermaak van de mens worden uitgezet in een voor hun onnatuurlijke leefomgeving;
 • de uitzet van karpers daardoor strijdig is met de nota Dierenwelzijn, de uitgangspunten van de nota Visbeleid en de door de Europese Unie toegekende grondrechten van dieren.

Verzoekt het waterschap om in artikel 5 van de huurovereenkomst tussen het waterschap en de HSF Groningen en Drenthe de uitzet van karper te verbieden, of – als dit niet via artikel 5 kan - dit doel op een andere geschikte wijze wordt bereikt.

En gaat over tot de orde van de dag!

Gerard Kuipers

Partij voor de Dieren

Thea Potharst

Partij voor de Dieren

[1]Zoals bepaald in art. 21, vierde lid Reglement van orde voor het algemeen bestuur van het waterschap Hunze & Aa´s


Status

Verworpen

Voor

50+, Geborgd Natuur

Tegen

Algemene waterschapspartij, CDA, Kamer van Koophandel, PvdA, VVD, ChristenUnie, Werk aan Water, Water Natuurlijk, LTO, Geborgd Natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer