Motie Water­kwa­li­teits­rap­portage op de agenda


18 november 2015

Motie Waterkwaliteitsrapportage

Het Algemeen Bestuur van waterschap Hunze& Aa's in vergadering bijeen op 30 september 2015, ter bespreking van de Ex ante evaluatie PBL KRW,

Constaterende dat:

De rapportage Waterkwaliteit geen stuk is wat in het Algemeen Bestuur besproken wordt, waar dat voorheen wel het geval was;

Overwegende dat:

De rapportage Waterkwaliteit een goede indruk geeft van de staat en ontwikkeling van de chemische en biologische waterkwaliteit in ons beheergebied;
Het monitoren van de voortgang in het bereiken van de KRW doelen van groot belang is voor het AB;
Over de voortgang in het bereiken van de chemische en biologische waterkwaliteit open en transparant kan worden gecommuniceerd, inclusief de politieke beraadslaging daarover;
De rapportage Waterkwaliteit handreikingen biedt voor vroegtijdige aanpassing of bijsturing van beleid daar waar KRW doelen niet dreigen te worden gehaald;
Het nuttig kan zijn om naar aanleiding van de rapportage specifieke maatregelen te nemen.

Verzoekt om de Rapportage Waterkwaliteit jaarlijks te agenderen voor het AB.

En gaat over tot de orde van de dag!

Gerard Kuipers

Partij voor de Dieren

Paul Vertegaal

Geborgd Natuur

Thea Potharst

Partij voor de Dieren

Harm Assies

Water Natuurlijk


Status

Aangenomen

Voor

overgenomenzonderstemming

Tegen

overgenomenzonderstemming

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer