Jaar­verslag 2012 


21 december 2012

Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 de waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een combinatie van Water Natuurlijk, LTO geborgd en VVD. De Partij voor de Dieren vormt samen met de PvdA een fractie. Uiteraard maakt de PvdD zich in het waterschap sterk voor de belangen van dieren, natuur en milieu en beslist verder mee over alle voorstellen vanuit onze vier kernwaarden: persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, mededogen en duurzaamheid.

Hieronder een puntsgewijze opsomming van de bijdragen van de PvdD in het waterschap

 • Januari 2012 begon meteen al spannend. Er was sprake van hoogwater en de bergingsgebieden moesten ingezet worden. Bij het waterschap Noorderzijlvest was de situatie korte tijd kritiek. Nabij Woltersum/Eemskanaal stond de dijk onder druk. Er zijn landbouwdieren geëvacueerd. Evacuatie van dieren maakte geen onderdeel uit van het Calamiteitenplan. Dit is aan de kaak gesteld en ook in de evaluatie van het hoog water opgenomen. Het Calamiteitenplan is daarop aangepast. Evenwel is LTO Noord bedankt voor de spoedige evacuatie van landbouwdieren uit het bedreigde gebied. Ten aanzien van de bergingsgebieden: die hebben goed gefunctioneerd. Grote dieren waren tijdig geëvacueerd. Voor kleine dieren bestond geen vluchtmogelijkheid. Gepleit is voor de aanleg van vluchtheuvels. Het waterschap heeft toegezegd daar in het ontwerp van bergingsgebieden in de toekomst rekening mee te houden. Ten behoeve van de vogels is besloten om de bergingsgebieden heel langzaam leeg te laten lopen.
 • In januari 2012 is de Nota veenoxidatie behandeld (maar niet aangenomen). Dit punt ligt gevoelig in het waterschap. Eigenlijk zou op veenweidegronden geen landbouw meer moeten plaatsvinden. Immers, landbouw vereist een onnatuurlijk laag waterpeil, waardoor de veenoxidatie doorgaat. De Provincie gaat hier over en heeft tot nu toe geen gebieden aangegeven waar bepaalde landbouw dient plaats te vinden en waar niet. In de Nota Veenoxidatie wordt kort gezegd besloten om alle veenpakketten >25 cm te behouden. Dit betekent dat daar gericht beleid (hoger waterpeil) op zal worden toegepast. Dunnere veenpakketten worden opgegeven. Wij zouden graag zien dat deze arbitraire grens niet zou worden getrokken. Tevens levert de oxidatie van veen veel CO2 uitstoot op. We kunnen dan ook niet akkoord gaan met de uitgangspunten van deze notitie, alhoewel het wel een stap in de goede richting is.
 • Er wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd van 17,3 km in de Noordelijke Vaarverbinding naar het Oldambtmeer.
 • Het Zeegserloopje is onderdeel van de werkzaamheden die in het kader van de Kaderrichtlijn Water zouden worden uitgevoerd. Door financiële problemen onttrekt de Provincie gelden aan dit project. Het waterschap moet bijpassen, maar dat is niet akkoord vanuit LTO, Kamer van Koophandel en Werk aan Water. De PvdD heeft uiteraard gepleit voor het beschikbaar stellen van gelden. Zowel vanuit het belang van de natuur als vanuit het realiseren van de opgave voor het behalen van de KRW doelen. Na de stemming is er een meerderheid voor het investeren van €528.500,- en garant te staan voor de POP bijdrage van €267.000,-.
 • In februari wordt de bestuurlijke strafbeschikking besproken. Het waterschap heeft twee BOA’s die strafrechtelijke overtredingen kunnen beboeten. In het waterschap heerst de teneur om niet al te stevig op te treden. De PvdD vindt dat er juist wel stevig moet worden opgetreden tegen illegale lozingen, bijvoorbeeld. Slechts twee BOA’s in dienst hebben is kwetsbaar. De mogelijkheden van de bestuurlijke strafbeschikking worden toegejuicht.
 • In maart 2012 adverteert Hunze & Aa’s op een suggestieve wijze over de muskusrattenbestrijding. Samen met andere partijen hebben we ons ongenoegen daarover laten blijken. Het is niet de eerste keer dat het waterschap zich over muskusratten uitlaat op een wijze die alleen gericht is op bestrijden en waarbij benadrukt wordt wat er zou gebeuren als er niet wordt bestreden. Nu er een veldproef loopt en we pas rond 2016 weten of en wat de werkelijke schade is die muskusratten veroorzaken is dit veel te prematuur. Daarnaast heeft het AB besloten niet alleen in te zetten op bestrijding, maar ook op preventieve maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van schade door gravende dieren. Een eenzijdig verhaal is daarmee ongewenst. Naar aanleiding van de kritiek heeft een gesprek plaatsgevonden met ambtenaren over de communicatie en is de verwachting dat het waterschap een genuanceerder aanpak uitdraagt en toepast.
 • Er vindt discussie plaats over Gemaal Oostwold. Het AB was beloofd dat er geen gemaal zou komen, maar inundatiegebieden die vol kunnen lopen bij hoog water. Nu blijkt dat de Provincie daarvoor geen financiering geeft (tegen de afspraken in). Het voorstel wordt in het AB aangehouden en terugverwezen naar de Provincie.
 • Op 1 april heeft de heer Kuipers een ijsvogelwand geopend bij het Helperdiep in Groningen. Deze ijsvogelwand is mede door het waterschap aangelegd.
 • In mei is ondermeer het Duurzaamheidsverslag van het waterschap aan de orde. Het waterschap koppelt nu jaarlijks apart terug over de voorgang ten aanzien van haar Duurzaamheidsambities. Dat is winst. Het bevorderen van natuurlijke processen is één van de doelstellingen. Dus water langer vasthouden bovenstrooms en water in de winter opslaan om het in de zomer weer af te geven. Een andere is om bij duurzaamheidscriteria van Agentschap NL mee te nemen. Dit is in 16 van de 19 gevallen gelukt. De ambities zijn goed, maar kunnen nog uitdagender. De organisatie kan zelf bijvoorbeeld ook nog wel het nodige verbeteren. Slechts 10% van de auto’s van het waterschap zijn A-label. Het waterschap geeft aan dat dit percentage snel zal oplopen in de volgende lease ronde.
 • Er is aandacht gevraagd voor microplastics in het water. Die zijn nauwelijks afbreekbaar en worden weer gegeten door vissen en komen zo in het aquatisch milieu terecht. Voor het waterschap was dit een nieuw onderwerp. Voorlopig gaan ze er nog niet op meten.
 • De Jaarrapportage waterkwaliteit 2011 wordt besproken. Er zijn verbeteringen zichtbaar, maar gewasbeschermingsmiddelen zijn een groot probleem. Bijvoorbeeld imidacloprid, dat de bijenstand negatief beïnvloed. Ook het aantal dieren in de sloot is onder de maat. Maar pas als de waterkwaliteit lange tijd goed is, herstelt zich dat. Er is aandacht gevraagd voor het invoeren van specifiek beleid bij probleemgebieden, zoals Zuid-Oost Drenthe (kassengebied) en de bovenstroom van de Drentse Aa. Voor dit laatste gebied wordt dit ingevoerd.
 • In oktober is aan de orde dat er KRW maatregelen worden geprioriteerd, oftewel geschrapt. Aangegeven is dat de Partij voor de Dieren vindt dat uitvoering van de KRW maatregelen volgens plan het minimum is wat ons betreft. Er zou eigenlijk nog meer moeten gebeuren. Het waterschap is van mening geen taak te hebben op het gebied van verdrgingsbestrijding. Hierover is in het apparaat met andere partijen discussie gevoerd. Het waterschap is van mening dat dit primair bij de Provincie ligt. We zijn het hier niet over eens geworden.
 • In oktober komt een ander stuk in het AB. Beheer en onderhoud van hoofdwatergangen. Het idee is, waar dit kan, oevers af te schuinen en te verbreden. Daarmee worden meer natuurvriendelijke oevers mogelijk en het is ook nog eens goedkoper in onderhoud. AB breed is er steun voor het voorstel. Wij zouden, gesteund door een aantal andere partijen graag zien dat het waterschap gronden verwerft om dit overal mogelijk te maken. Zo ver wil het waterschap nog niet gaan. Alleen daar waar dit eenvoudig te regelen is.
 • In november is de Najaarsraportage 2012 aan de orde. Met name aandacht gevraagd voor duurzaamheid: herstel van oorspronkelijke natuurwaarden, tegengaan van veenoxidatie en verdroging. In een tijd van bezuinigingen moet daar toch voortgang worden gemaakt. De Visie zuiveringsstrategie is goed. Men wil naar een ‘ grondstoffenfabriek’ , dus van afvalwater weer grondstoffen winnen bij zuivering. Dat is een uitstekend streven.
 • Het plan voor beekherstel in de Hunze wordt aangenomen. In de Rondvraag is aandacht gevraagd voor de voortgang van de veldproef ten behoeve van onderzoek aan muskusrattenbestrijding. De eerste resultaten worden 2016 verwacht. Ook wachten we nog steeds op een Notitie muskusrattenbeheer. Al ettelijke malen door diverse partijen om verzocht.
 • In december is aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit in het Paterswoldse Meer. Die is slecht. Er is te voedselrijk water wat blauwalg en slecht doorzicht veroorzaakt. Daardoor leven er maar weinig dieren in dit meer. Het Paterswoldse Meer wordt gevoed vanuit het Noord Willems Kanaal, zodat het waterschap mede verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, aldus de PvdD. Eigenlijk moet het meer water ontvangen vanuit de Drentse Aa, dat een stuk schoner is. Deze maatregel is echter uitgesteld. Gepleit is voor het naar voren halen van deze maatregel.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief