Jaar­verslag 2013 - 2014


10 mei 2014

Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 de waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een combinatie van Water Natuurlijk, LTO geborgd en VVD. De Partij voor de Dieren vormt samen met de PvdA een fractie. Uiteraard maakt de PvdD zich in het waterschap sterk voor de belangen van dieren, natuur en milieu en beslist verder mee over alle voorstellen vanuit onze vier kernwaarden: persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, mededogen en duurzaamheid.

Hieronder een puntsgewijze opsomming van de bijdragen van de PvdD in het waterschap:

 • In 2013 zijn diverse peilbesluiten genomen. Bijvoorbeeld die voor Gieten en Gieterveen. Bij landbouwgebieden wordt het in onze ogen achterhaalde beleid van ‘peil volgt functie’ gehanteerd. Dit leidt ertoe dat – omwille van de landbouw – peilen continu worden verlaagd. Peilverlaging is niet duurzaam, want leidt tot maaivelddaling, op termijn hogere bemalingskosten die weer worden afgewenteld op de burger, meer energieverbruik en veenoxidatie. Een hoger peil is goed voor de natuurwaarden, weidevogels en biodiversiteit. Ik heb gepleit voor een aanpassing van het principe naar ‘functie volgt peil’. Zo zou bijvoorbeeld in gebieden waar het maaiveld snel daalt gekeken moeten worden naar agrarisch gebruik geschikt voor hogere waterstanden, zoals de ‘paludicultuur’: met natte teelten zoals veenmos en lisdodde. Het waterschap is daarvoor wel afhankelijk van de Provincie, die gebieden een andere functie moet geven. Ook is een principediscussie nodig. Gerealiseerd is dat ‘functie volgt peil’ onderdeel uitmaakt van het beheerplan voor het volgende AB.
 • Het waterschap gaat steeds duurzamer om met de waterzuivering. Bijvoorbeeld op de RWZI Veendam wordt met minder chemicaliën gewerkt en ook energiezuiniger gaat werken. Om dit te realiseren is ingestemd met een investering van €2.6 mln.
 • De waterkwaliteit leidt nog steeds onder te hoge gehaltes aan landbouwgif. Het waterschap heeft het voorstel gedaan om de monitoring en toezichtsinspanningen met name te concentreren rondom de Drentse Aa in het project “Schone bron Drentse Aa”. Het is mooi dat hier meer gebeurt, maar we zijn wel kritisch op het voorstel: verslapt de aandacht niet bij de andere belangrijke wateren? In hoeverre wordt er ook echt gesanctioneerd als er overtredingen worden geconstateerd? Men lijkt huiverig de landbouw echt aan te pakken als het nodig is.
 • We hebben vragen ingebracht naar aanleiding van kadeversterkingen en de EHS-inrichting rond de Slochter Aa. Er was zorg van bewoners dat er teveel oeverbegroeiing zou verdwijnen. Het waterschap is in overleg met de bewoners gegaan en heeft toegezegd dat mogelijke natuurschade elders in het project zal worden gecompenseerd.
 • Er is diverse malen aandacht gevraagd voor wilduittreedplaatsen. Er bleken helaas weer reeën verdronken te zijn bij het kanaal bij de Tusschenklappen. Het waterschap neemt nu standaard wilduittreedplaatsen op waar dit nodig is. Echter sommige wateren zijn in beheer van Provincie en gemeenten. Daar zijn zij aan zet.
 • Het waterschap is deze bestuursperiode gestart met een duurzaamheidsverslag. Wat opvalt in de eigen bedrijfsvoering is dat slechts 10% van de auto’s van het waterschap een A-label heeft. Het waterschap zal het bestaande wagenpark vervangen door A-label auto’s. Het bleek niet haalbaar om bestaande contracten open te breken, vanwege de hoge kosten.
 • Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het muskusrattenbeheer naar aanleiding van een “vangactie in natuurgebieden midden in de winter, met verstoring van vogels tot gevolg”. Deze vragen zijn ingediend en gesteund door PvdA, Water Natuurlijk en geborgd natuur. Kritiekpunten waren onder meer: nut en noodzaak van vangen in bergings-/natuurgebieden, geen vooroverleg met Groninger Landschap en eenzijdige communicatie. Uitkomst is dat er een jaarlijkse evaluatie komt voor het AB over muskusrattenbeheer, er een gesprek heeft plaatsgevonden met dijkgraaf en ambtenaren en het waterschap het beleid herziet nadat de uitkomsten van de landelijke veldproef bekend zijn. Uiteraard is ook gepleit voor afschaffing van de levende vangkooi. Dit is onderzocht, maar bleek vanwege de kosten van €2 mln. niet haalbaar voor het AB.
 • Na de verkiezingen zal er een nieuw beheerprogramma worden gepresenteerd voor de periode 2015 – 2020. De voorbereidingen daarvoor zijn al gestart. Zo heeft de PvdD een gebiedsbijeenkomst bijgewoond en input gegeven in het AB over de aandachtspunten en richting van het beheerprogramma. Belangrijkste punt is dat er meer ambitie zou mogen spreken uit het plan. Met de grote uitdagingen van deze tijd: klimaatverandering, stijgende afvoeren, hogere waterstanden en warmere zomers, zal er maximaal ingezet moeten worden op een duurzaam, zelfvoorzienend en zelfregulerend watersysteem. Het waterschap zal ook zelf het goede voorbeeld moeten geven en in haar bedrijfsvoering energiezuinig en zo min mogelijk vervuilend moeten opereren. Er is op dat gebied al veel gebeurd, maar er is ook nog veel te winnen. Zoals inzet van zonnepanelen op gebouwen van het waterschap, plaatsing van windmolens waar dit geschikt is en het totaal stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De aanpak van bestrijdingsmiddelen door met name de agrarische sector verdient topprioriteit. Deze punten zijn meegenomen. Het nieuwe AB zal uiteindelijk het nieuwe beheerplan vaststellen.
 • Bijensterfte blijft een groot probleem. Op verzoek van de PvdD wordt er communicatie op de website van het waterschap geplaatst gericht op het informeren van burgers en bedrijven over bestrijdingsmiddelen die niet meer mogen worden gebruikt en alternatieve manieren van onkruidbestrijding.
 • Het waterschap heeft per ongeluk een Capibara aangezien voor een beverrat. Het dier is in het water geschoten. Dit incident is aanleiding geweest voor het stellen van vragen in samenwerking met de Provinciale fractie. Dit heeft ertoe geleidt dat er geen beverratten meer worden geschoten, maar alleen nog maar beverratten worden gevangen met vangkooien.
 • Er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in Natuurvriendelijke oevers, zoals die langs het Buiten Nieuwediep. Deze zijn belangrijk voor de flora en fauna en dienen als paaigronden voor vis.
 • Naar aanleiding van het succes in de Tweede Kamer met de ´eerlijk bankieren´ motie, waardoor de Royal Bank of Schotland niet meer de huisbankier is heeft de PvdD vragen gesteld over de Nederlandse WaterschapsBank. Zij beheren €80 mld van het vermogen van de waterschappen. De NWB wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst met het AB over MVO en eerlijk bankieren.
 • In 2013 heeft het waterschap 15 vismigratieknelpunten opgelost, waaronder in het Zeegserloopje, het Ruiten Aa traject Ter Wisch en de Runde. Voor eind 2015 moeten 103 vispassages worden opgelost en het waterschap ligt hiervoor op schema.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief