Jaar­verslag 2014-2015


4 oktober 2016

Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. In de waterschapsverkiezingen van 2015 heeft de Partij voor de Dieren een uitstekend resultaat gehaald en we hebben nu twee zetels in het waterschap behaald. Thea Potharst is naast Gerard onze tweede vertegenwoordiger in het waterschap. Het Dagelijks Bestuur bestond in de periode 2014 - 2015 uit een combinatie van Water Natuurlijk, LTO geborgd, VVD en CDA. De Partij voor de Dieren vormt samen met de PvdA een fractie. Uiteraard maakt de PvdD zich in het waterschap sterk voor de belangen van dieren, natuur en milieu en beslist verder mee over alle voorstellen vanuit onze vier kernwaarden: persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, mededogen en duurzaamheid.

Hieronder een puntsgewijze opsomming van de bijdragen van de PvdD in het waterschap

  • In de periode 2014 - 2015 heeft het waterschap diverse plannen gerealiseerd die een verbetering van de natuur en de waterkwaliteit met zich mee brengen. Zo is bijvoorbeeld het plan Deurzerdiep en Anreeperdiep in maart 2014 bekrachtigd. Hierbij wordt 650.000 m3 water bovenstrooms vastgehouden, het beekdal hersteld en de beek gehermeanderd over 3,4 kilometer, verdroging opgeheven, de waterkwaliteit verbeterd en worden EHS gronden ingericht. Dit soort plannen ondersteunen wij als Partij voor de Dieren van harte. Aandachtspunten bij de aanleg zijn voor ons hoe met broedende vogels en dieren in het gebied wordt omgegaan bij de werkzaamheden. Dat gaat nog wel eens fout, getuige een aantal incidenten op dat gebied.
  • Het algemeen bestuur stelt een nieuw beheerprogramma vast. Deze loopt van 2016 - 2012. Het beheerprogramma is net zoiets als wat bij de provincie het POP heet. Het beheerprogramma bevat alle plannen voor de komende jaren. De Partij voor de Dieren heeft input geleverd voor het concept beheerprogramma. Wat ons betreft wordt de komende jaren niet halstarrig vastgehouden aan de nullijn. We verwachten dat het waterschap meer vaart maakt met - onder andere - het realiseren van de Kader Richtlijn Water doelen en daarvoor zijn extra middelen nodig. In de afgelopen bestuursperiode bleek hiervoor helaas geen meerderheid. In de nieuwe bestuursperiode gaan we wederom inzetten op het reserveren van extra middelen om de brede taakopvatting van het waterschap te kunnen financieren. Ook is gewezen op het OESO rapport waarin zaken spelen als ‘de vervuiler betaald’, verbetering van de waterkwaliteit en waterbewustzijn. Het OESO rapport en haar uitgangspunten zijn deels overgenomen in het concept beheerprogramma.
  • In de afgelopen periode zijn diverse peilbesluiten genomen, zoals die bij Ter Wupping. De Partij voor de Dieren heeft al enkele jaren het adagium 'peil volgt functie' ter discussie gesteld. Inmiddels zijn meer partijen genegen dit adagium te heroverwegen. We zouden graag naar 'functie volgt peil' willen gaan. Te beginnen in veenweidegebieden, om de verdere maaivelddaling en veenoxidatie tegen te kunnen gaan. In het nieuwe bestuursakkoord wordt hier daadwerkelijk mee gestart. Het waterschap is ook afhankelijk van de Provincie op dit punt, want die zullen functieveranderingen door dienen te voeren.
  • Sinds de afgelopen bestuursperiode kent het waterschap een duurzaamheidsverslag. Dit is een gunstige ontwikkeling, want zodoende ontstaat er zicht op de voortgang in het realiseren van duurzaamheidseisen. Op het gebied van de zuiveringen valt op dat het energiegebruik fors daalt door allerlei besparingen en het terugwinnen van energie. Ten aanzien van veenoxidatie is de uitstoot van CO2 door peilverlaging nog steeds een groot probleem. Ook is aangegeven dat het wagenpark sneller uitgerust dient te worden met auto’s met energielabel A, dat de sliptransporten nog steeds erg onduurzaam zijn, terwijl er alternatieven voorhanden zijn en het onkruidbeleid op de dijken aandachtspunt is.
  • In het kader va de realisatie van de Benedenloop Westerwoldse Aa zijn gronden onteigend. Toepassing van dit instrument ligt altijd gevoelig. Met name bij de agrarische vertegenwoordigers. Maar het is wel mooi dat het nu is toegepast, aangezien anders plannen enorm gefrustreerd kunnen worden. Zelfs door een enkele onwillige boer.
  • Afgelopen jaar is er een goed symposium geweest bij waterschap Zuiderzeezand naar aanleiding van de landelijk veldproef muskusrattenbeheer. Het waterschap is opgeroepen de maatregelen die daaruit voortkomen op te pakken. Veel wordt verwacht van de herziening van het muskusrattenbeheer na de uitkomsten van de landelijk veldproef in 2016.
  • Bij de begroting 2015 heeft de Partij voor de Dieren samen met de Partij van de Arbeid algemene beschouwingen gegeven over de afgelopen bestuursperiode. Daarbij is ondermeer gewezen op de brede taakopvatting die het waterschap moet voorstaan, de aandacht voor klimaatverandering, veiligheid en het belang van buitenlandse samenwerking, waarbij kennisoverdracht van belang is. In landen als Roemenië valt immers nog zoveel te winnen als het gaat om zaken als waterzuivering en waterkwaliteit.
  • De Waterschappen hebben als huisbankier de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De vraag is in hoeverre deze bank, waar waterschappen verplicht mee moeten bankieren, maatschappelijk verantwoord onderneemt. Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd de NWB in het AB uitgenodigd om uit te leggen in hoeverre ze MVO hebben ingevoerd. Dit blijkt aardig op orde te zijn.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief